ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS

Souhlasím se záznamem mých osobních údajů do databáze společnosti Dotiko s.r.o., se sídlem na adrese: Spálená 165, 344 01 Domažlice, Česká republika, a jejich zpracováním za účelem poskytování služeb v oblasti náborové činnosti a doručování pracovních nabídek, v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Potvrzuji, že moje osobní údaje byly poskytnuty dobrovolně a že mohu k údajům kdykoli přistupovat, měnit je a požádat o jejich odstranění. Dále souhlasím, aby Dotiko s.r.o. moje osobní údaje zpracovávala pro marketingové a statistické účely. Četl jsem a souhlasím s níže uvedenými zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami jejich použití, a souhlasím s příjmem informací od společnosti Dotiko s.r.o.

 1. Společnost Dotiko s.r.o. se zavazuje zajistit důvěrnost osobních údajů a spravovat osobní údaje od zájemců dle svých nejlepších schopností, na profesionální úrovni a v plném souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Za tímto účelem společnost Dotiko s.r.o. dodržuje Pravidla pro ochranu osobních údajů, jak je popsáno dále.
 2. Pravidla pro ochranu osobních údajů definují způsob, jakým jsou zpracovávány a uchovávány vámi poskytované osobní údaje. Odevzdáním údajů společnosti Dotiko s.r.o. poskytují zájemci svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedeným způsobem a v souladu s platnými zákony.
 3. Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem dosažení efektivního procesu náboru pro zájemce a klienty (společnosti, kterým Dotiko s.r.o. poskytuje svoje služby v oblasti náborových aktivit). Osobní údaje slouží k vyhodnocení dovedností, zkušeností, kvalifikace a celkové vhodnosti zájemce pro aktuální i budoucí pracovní místa, která mohou být pro zájemce zajímavá.
 4. Společnost Dotiko s.r.o. může vaše osobní údaje zpracovávat a používat za účelem doručování informací o pracovních nabídkách, zjištění aktualizovaných informací o vašich osobních údajích a kontaktovat vás telefonicky, formou SMS zpráv, nebo e-mailem, aby vás informovala o vhodných pracovních příležitostech, aktualizovala vaše osobní údaje, nebo aby vám poskytla vhodné marketingové informace. Ukončení doručování těchto informací můžete kdykoliv oznámit na emailové adrese: info@dotiko.cz, kde vždy uveďte jméno, příjmení a alespoň jeden kontaktní údaj (tel. číslo, emailová adresa), abychom doručování informací mohli ukončit.
 5. Osobní údaje zájemce mohou být sdíleny se zaměstnanci společnosti Dotiko s.r.o., partnerskými organizacemi a klienty společnosti Dotiko s.r.o. a to v rámci Evropské unie a výhradně za účelem doručování informací o pracovních nabídkách, posouzení vhodnosti zájemce pro pracovní místa a doručování vhodných marketingových informací. Za všech okolností společnost Dotiko s.r.o. zajistí plnou ochranu osobních údajů zájemce v souladu s těmito Pravidly pro ochranu osobních údajů.
 6. V případě prodeje společnosti Dotiko s.r.o. může společnost Dotiko s.r.o. sdělovat vaše osobní údaje třetím stranám, jež jsou potenciálními kupujícími této společnosti. Pokud dojde k prodeji společnosti Dotiko s.r.o., mohou být jako součást transakce převáděny i vaše osobní údaje. Společnost Dotiko s.r.o. dle svých nejlepších schopností zajistí další zachování důvěrnosti vašich osobních údajů.
 7. Osobní údaje mohou být společností Dotiko s.r.o. sdělovány orgánům na základě soudní pravomoci a dále tam, kde je podobný požadavek v souladu se zákony, jinými zákonnými procesy, právními povinnostmi, nebo plněním smlouvy.
 8. Zájemce je oprávněn informovat společnost Dotiko s.r.o. o jakýchkoli změnách svých osobních údajů. Má právo požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům, požádat o kopii těchto osobních údajů, požádat o opravu údajů, a to v případech, kdy tyto údaje budou nepřesné. Zájemce je oprávněn požádat o výmaz osobních údajů, má právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, nebo přenositelnost údajů, má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, má právo výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat a požadovat úplné odstranění svých osobních údajů.
 9. Pro uplatňování práv, uvedených v bodě 8., zájemce kontaktuje společnost Dotiko s.r.o. na následující e-mailové adrese: info@dotiko.cz.
 10. Osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech společnosti Dotiko s.r.o., nebo smluvního poskytovatele internetových služeb.
 11. Společnost Dotiko s.r.o. si v případě prodeje společnosti vyhrazuje právo převést informace včetně osobních údajů na třetí stranu a to za předpokladu, že se třetí strana zaváže zachovat tato Pravidla pro ochranu osobních údajů v plném rozsahu a zajistit, aby byly osobní údaje uchovávány v souladu se zákonem stanovenými požadavky.
 12. Tato Pravidla pro ochranu osobních údajů mohou být dle potřeby aktualizována.

 

KONTAKT

Máte nějaký dotaz? Napište nám.